SACP Logo BGR Logo

Държавна агенция за закрила на детето

Орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето

За агенцията

Кои сме ние • Устройствен правилник на ДАЗД • Структура

Консултативни органи

Национален съвет за закрила на детето • Съвет на децата към ДАЗД

Нормативна уредба

Кодекси • Закони • Подзаконови нормативни актове • Международни конвенции •
Проекти на нормативни актове

Деинституционализация на грижата за деца

Дейности

Децата в информационното общество • Сигурност и безопасност на децата на пътя • Превенция на зависимостите • Споразумение за действия при деца в риск

Стратегии, програми и доклади

Стратегии, програми, планове • Годишни доклади, доклади • Статистика Бюлетини

Мониторинг и контрол по правата на детето

Становища

Полезна информация

Методически указания • Специализирани институции за деца • Социални услуги в общността за деца и семейства • Помощни училища • Специални училища • Възпитателни училища - интернати и Социално педагогически - интернати • Комплекси за социални услуги за деца и семейства

Европейски проекти

Лицензиране

Консултации • Издаване на лиценз • Организации с издаден, отказан или отнет лиценз

Антикорупция и конфликт на интереси

Горещ телефон • Резултати от проверки по сигнали • Мерки

Достъп до обществена информация

Правила изпълнение на Закона за достъп до обществена информация • Заявление за достъп • Упътване относно предоставяне достъп на граждани и юридически лица

Проекти

проект: Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето

Конкурси

Кариери • Проект "Детство за всички" • Проекти на НПО за деца • Конкурси за деца

Профил на купувача

За деца

Какво е насилие • Кой защитава твоите права • Полезни телефони и адреси

Детско участие

Харта за детско участие • Механизъм на детското участие 

Административно обслужване

Харта на клиента • Заявление образец за сигнал • Предложения

 

Новини

Всички новини

Анкета

Пресцентър

img

img