УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ КАРТИ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ КАРТИ

03.02.2020г.
  1. Всички данни, които се попълват в информационните карти следва да бъдат актуални към 31.12.2019 г.;
  2. Всички данни, които се попълват в информационните карти следва да бъдат на кирилица;
  3. Всеки доставчик следва да попълни отделна информационна карта за всяка една услуга, за всеки конкретен адрес на предоставяне;
  4. Първата част на информационната карта съдържа обща информация за наименованието, адреса и други общи данни за организацията;
  5. Втората част на информационната карта съдържа информация за наименованието и адреса на услугата, за конкретния адрес на предоставяне на услугата;
  6. Останалите части на информационната карта съдържат информация за специфичните за всеки конкретен тип услуга показатели;
  7. Всички данни, касаещи брой, се попълват само с числа;
  8. Всички суми (например общ брой деца и др.), следва да бъдат точни, съобразно информацията, подадена в разбивките (например общият сбор на 10 момчета плюс 15 момичета е 25 деца). Изключение правят тези, които отразяват специфични показатели (например в сектор „Насилие над деца“ е допустима разлика, предвид възможността едно и също дете да е претърпяло повече от една форма на насилие).