На 24 март 2022 г. се проведе 46-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето.

На 24 март 2022 г. се проведе 46-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето.

24.03.2022г.

На 24 март 2022 г. се проведе 46-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето. То беше проведено онлайн, поради продължаващата епидемична обстановка в страната.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

т.1. Откриване на заседанието и представяне на новите членове на Националния съвет за закрила на детето.

т.2. Преглед и обсъждане на напредъка, отчитането и максималното изпълнение на препоръките на Комитета за правата на детето във връзка с изготвянето на VI-VII консолидиран периодичен доклад.

т.3. Представяне на предприетите действия по изготвянето на нова Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца.

т.4. Подкрепа на Националния съвет за закрила на детето за стартиране на работата по създаване на проект на Национална стратегия за детето.

т.5. Приемане на Годишна работна програма на НСЗД.

т.6. Други.

На заседанието присъстваха следните членове на НСЗД или техни представители:

 

 1. д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД и НСЗД;
 2. г-н Иван Кръстев, зам.-министър на труда и социалната политика;
 3. г-жа Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката;
 4. г-н Борислав Ганчев, зам.-министър на правосъдието;
 5. д-р Петър Грибнев, зам.-министър на здравеопазването;
 6. за г-н Стоян Темелакиев, зам.-министър на вътрешните работи – г-жа Деляна Джукелова, инспектор в Детска педагогическа стая, ГДНП;
 7. г-жа Велислава Петрова, зам.-министър на външните работи;
 8. г-жа Росица Велкова-Желева, зам.-министър на финансите;
 9. г-жа Весела Кондакова, зам.-министър на културата;
 10. за г-жа Диана Иванова, зам.-министър на младежта и спорта – г-н Данаил Танев, директор на дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“;
 11. г-жа Весела Караиванова, подуправител на Национален осигурителен институт;
 12. г-жа Диана Янчева, подуправител на Националния статистически институт;
 13. г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане;
 14. г-н Калин Каменов, Национално сдружение на общините в Република България – г-жа Маруся Цветкова, старши експерт Институционални проекти“;
 15. г-жа Петя Петрова, секретар на Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 16. доц. д-р Христо Хинков, директор на Националния център по обществено здраве и анализи;

 

 1. за г-жа Калина Вълова, председател на УС на Националната асоциация на ресурсните учители;
 2. доц. д-р Морис Гринберг, Фондация „Асист“;
 3. за д-р Иванка Шалапатова, изп. директор на Фондация „За нашите деца“;
 4. за г-жа Пламена Николова, програмен директор на  Национална мрежа за децата – г-жа Ванина Кирова, експерт „Политики за детето“;
 5. г-жа Антоанета Василева, Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Родители“;
 6. г-жа Галина Пурчева-Бисет, Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“;
 7. г-жа Борислава Черкезова, Фондация „Карин дом“ – г-жа Бистра Бончева;
 8. г-жа Гергана Ефремова, Фондация „Заедно в час“;
 9. г-жа Стела Гачевска, Фондация „Конкордия“;
 10. д-р Донка Петрова, Фондация „Асоциация Анимус“;

Представители на институции и организации, присъствали на онлайн заседанието на Националния съвет за закрила на детето:

 1. г-жа Десислава Рангелова – съветник на министър-председателя на Република България, Министерски съвет;
 2. г-жа Дани Колева – програмен директор „Закрила на детето“, Уницеф България;
 3. д-р Теодора Иванова, главен секретар на Държавната агенция за закрила на детето;
 4. г-жа Камелия Николова, главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“.

По т.1 от дневния ред:

Заседанието се откри от председателя на ДАЗД и на НСЗД д-р Елеонора Лилова, която отбеляза, че проект на дневния ред е изпратен предварително и се счита за приет, тъй като по него не са постъпили никакви предложения. Срещата продължи с кратко представяне и изказвания на новите членове на Съвета от правителствения и неправителствения сектор.

Членовете на НСЗД споделиха за ангажиментите си и предприетите действия във връзка с бежанска криза, свързана с военните действия в Украйна. Подчертана бе и съпричастността от страна на българските граждани, както и консолидирането на усилията на всички институции, за да се гарантират правата на украинските деца на територията на нашата страна.

По т.2 от дневния ред:

Д-р Лилова информира членовете на Съвета, че през м. август 2021 г. в Държавната агенция за закрила на детето е получен въпросник от Секретариата на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека и нота, с която Република България се приканва да представи VI-ти и VII-ми консолидирани периодични доклади по прилагането на Конвенцията. Всички институции са изпратили подробна информация за изпълнението на политиките за деца в нашата страна за периода 2016-2021 г.

Д-р Иванова запозна участниците с основните въпроси на Комитета, както и с областите, по които липсва напредък. Срокът, в който Комитетът за правата на детето на ООН очаква да получи от Р България информация по темите във въпросника е м. юни 2022 г.

По т.3 от дневния ред:

Д-р Лилова информира членовете на НСЗД, че по повод широкият обществен отзвук на случаите на насилие между деца в социалните медии, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта е взела решение да се подготви нова Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Актуализиран е съставът на междуведомствената работна група към НСЗД, както и са възобновени редовните ѝ заседания. Г-жа Камелия Николова, ръководител на междуведомствената работна група, представи пред участниците в заседанието работата по изготвянето на Националната програма до този момент. Тя сподели, че акцентът в нея ще бъде поставен върху нуждите на децата, родителите и професионалистите по темата, както и изграждането на гражданско-обществена култура срещу насилието и злоупотребата с деца в Република България. Представиха се и основните стратегически и оперативни цели. Крайният срок за изготвяне на Националната програма е 30 април 2022 г.

По т.4 от дневния ред:

Д-р Лилова направи кратък преглед на изготвянето на проект за Национална стратегия за детето 2019-2030 г. като колективен труд в резултат на работата на работна група, включваща представители на органите за закрила на детето в България, неправителствени организации, експерти и университетски преподаватели. Проектът за Стратегия е одобрен от НСЗД на 19.12.2018 г. по време на 40-то редовно заседание на Съвета, който е публикуван за обществена консултация, но впоследствие процедурата е замразена и не са предприети последващи действия. По време на заседанието бе обсъдена възможността за възобновяване на работата на междуведомствената работна група към Националния съвет за закрила на детето и изготвяне на План за изработването на Национална стратегия за детето. След дискусия и изказвания на членовете на Съвета, предложението на д-р Лилова е одобрено единодушно.

По т.5 от дневния ред:

Предварително изпратеният проект на Годишна работна програма на НСЗД е одобрен единодушно, заедно с предложение на г-жа Гергана Ефремова от Фондация „Заедно в час“ за провеждане на допълнително заседание на НСЗД през месец юли 2022 г.

По т.6 от дневния ред:

След дадена възможност да се повдигнат други въпроси от членовете на НСЗД, дневният ред беше изчерпан. Председателят на Съвета закри четиридесет и шестото заседание на Националния съвет за закрила на детето.

Решения:

 1. Националният съвет за закрила на детето да възобнови работата на междуведомствената работна група към Националния съвет за закрила на детето, която да предложи План за изработването на Национална стратегия за детето.
 2. Приемане на предложеният проект на Годишна работна програма на НСЗД, заедно с предложение за провеждане на допълнително заседание на НСЗД през месец юли 2022 г.