Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Във връзка със сключен административен договор № BG05SFPR002-2.004-0001-C01 -“Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Държавната агенция за закрила на детето търси да назначи юриск

Във връзка със сключен административен договор № BG05SFPR002-2.004-0001-C01 -“Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Държавната агенция за закрила на детето търси да назначи юриск

31.08.2023г.

Във връзка със сключен административен договор № BG05SFPR002-2.004-0001-C01 -“Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Държавната агенция за закрила на детето търси да назначи юрисконсулт за обезпечаване на дейността на ДАЗД по успешното провеждане на проектните дейности.

Обява