И З В Л Е Ч Е Н И Е от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Варна на ГД „Контрол по правата на детето“, за конкурс със заповед №РД-05-26 от 14.12.2018 г.

01.02.2019г.
Файлове

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.