Конкурс за "Главен експерт"

Конкурс за "Главен експерт"

06.07.2020г.

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-11/06.07.2020 г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“.

⇒ Обявление на конкурса