Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в ДАЗД

Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в ДАЗД

15.08.2022г.

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-26/15.08.2022г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „главен юрисконсулт“

Конкурс