КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел "Международна закрила, сътрудничество и координация" на Дирекция " Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел "Международна закрила, сътрудничество и координация" на Дирекция " Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

23.08.2016г.

за 1 бройка за длъжността МЛАДШИ  експерт”

В ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕТЕТО, СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ“

            1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „младши експерт”: минимална степен на завършено образование: „професионален бакалавър по…”; професионална област – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки, информатика, математика; професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши; умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да познава и да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата; много добри компютърни умения; работа с правно-информационна система и други програмни продукти; ползване на чужд език; специализации и обучения в професионалната област.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: въвеждане, обработване и актуализиране на информацията,отнасяща се до работата по случаи с трансграничен характер; изготвяне на анализи по актуални за системата за закрила и грижи за деца теми; участие в разработване на инструментариум за събиране на  актуална информация  във връзка с международното сътрудничество.

3. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

  • писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл);
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;
  • копие от документ за придобитата образователна степен; за допълнителни квалификации;
  • копия от документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит и/или ранга (ако има такъв).

5. Документите се подават лично или от пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването - гр. София, ул.Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02-933-90-30, 02-933-90-15.

6. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.

7. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 420 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.