Конкурс за  длъжността  „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

Конкурс за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

27.02.2020г.

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-4/27.02.2020г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Старши счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.