Конкурс за  длъжността  „ДИРЕКТОР“ дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР“ дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

05.02.2020г.

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-1/04.02.2020 г. на председателя на ДАЗД се обявява конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР“ дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.