КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ  на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

24.11.2016г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

за 1 ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - ЗАПАДЕН” (ГР. СОФИЯ) И

За 1 ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - СЕВЕРЕН” (ГР. РУСЕ)

НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове и други изисквания за заемане на длъжността:

- минимална степен на завършено образование: професионален бакалавър по ...";

- професионална област – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки, математика и информатика, технически науки;

- професионален опит  - не се изисква или минимален ранг V младши;

- умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да познава и умее да прилага нормативната уредба, свързана със закрилата на детето; добри компютърни, аналитични, организационни и комуникативни умения.

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

            Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: участва в упражняването на контролните правомощия на председателя на ДАЗД за спазване правата на детето и стандартите за социални услуги за деца; събира, обработва и систематизира информация във връзка с контролната дейност; работи по жалби и сигнали, свързани със системата за закрила на детето.

2. Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю.

3.  Необходими документи: заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл); декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл; копие от документ за придобитата образователна степен; копия от документи, удостоверяващи професионалния опит и/или ранга (ако има такъв).

4. Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването - гр.София, ул. „Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02-933-90-30, 02-933-90-15.

5. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.

6. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 420 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формиранeто на възнаграждението.

 

Kонкурс за длъжността инспектор в отдел „Мониторинг и контрол - западен” (гр. София) и инспектор в отдел „Мониторинг и контрол - северен” (гр. Русе) на Главна дирекция „Контрол по правата на детето”

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/10/inspektor-2016.doc" download="all" viewer="microsoft" text="Свали"]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/10/protokol_dopusnati_i_nedopusnati.docx" download="all" viewer="microsoft" text="Свали"]