Обява за длъжността директор на Дирекция  „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Обява за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

14.06.2021г.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед  № РД-05-8/14.06.2021 г. на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява конкурс за длъжността „Директор“ на Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ за 1 (една) щатна бройка.

Обява за длъжността