Обява за длъжността – Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Обява за длъжността – Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

28.05.2021г.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед  № РД-05-6/28.05.2021 г. на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), обявява конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, ДАЗД за 1 (една) щатна бройка.

Обява за длъжността