Обява за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “- с изнесено работно място гр. Варна,  Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Обява за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен “- с изнесено работно място гр. Варна, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

10.01.2022г.

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-3/10.01.2022г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността Обява за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “- с изнесено работно място гр. Варна,  Главна дирекция „Контрол по правата на детето“.

Обява за длъжността