Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността "главен експерт" в отдел "Международна закрила, сътрудничество и координация "

12.09.2018г.
Файлове

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.