Kласиране на кандидатите за длъжността – „младши експерт” и „главен експерт” в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

11.08.2020г.

Kласиране на кандидатите от първо до трето място за конкурсите за  длъжността „младши експерт” в АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО  – дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“  и  за  длъжността – „главен експерт” в АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО – дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, отдел „Политики стратегическо планиране и програми“.

Класиране "главен експерт"

Класиране "младши експерт"

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.