Лицензиране

Лицензиране

22.06.2021г.

С влизане в сила на Закона за социалните услуги от 01.07.2020 г., Държавната агенция за закрила на детето няма законово основание да издава лицензи. Съгласно § 38, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги (обн. ДВ, бр.71 от 11.08.2020 г.) изменените и отменените членове и алинеи в Глава IVа на Закона за закрила на детето, регламентиращи лицензирането на социални услуги за деца, остават в сила за започналите и неприключени производства по лицензиране до влизане в сила на Закона за социалните услуги (01.07.2020 г.).

Законът за социални услуги регламентира предоставянето на социални услуги на територията на Република България след издаване на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги.

За повече информация: https://www.mlsp.government.bg/agentsiya-za-kontrol-na-sotsialnite-uslugi