Анализ за дейността през 2017 г. на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца, подали информационни карти

Анализ за дейността през 2017 г. на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца, подали информационни карти

17.09.2018г.
Файлове

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е органът, който издава лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, съгласно чл. 43б, ал.1 от Закона за закрила на детето (ЗЗдет). Посредством лицензионния режим се осъществява предварителен контрол върху качеството на социалните услуги за деца.

 

Всяка година Държавната агенция за закрила на детето извършва мониторинг на дейността на доставчиците, предоставящи социални услуги за деца, които са получили лиценз. За целта се използват информационни карти с предварително утвърдени показатели, чрез които се получава яснота за осъществените дейности по предоставяне на услугите и оказаното влияние върху ползвателите.