Всички доставчици, желаещи да предоставят социални услуги за деца, които не са изрично посочени в Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане

Всички доставчици, желаещи да предоставят социални услуги за деца, които не са изрично посочени в Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане

16.11.2017г.

Всички доставчици, желаещи да предоставят социални услуги за деца, които не са изрично посочени в Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане , е необходимо да предоставят информация за потребността на общността от подобен тип услуга, съгласно чл. 36 ал. 5 от ППЗСП

Всички доставчици, желаещи да предоставят социални услуги за деца, които не са изрично посочени в Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП), е необходимо да предоставят информация за потребността на общността от подобен тип услуга, съгласно чл. 36 ал. 5 от ППЗСП.
За доставчиците, които до момента са предоставяли иновативна услуга, но лицензът им е изтекъл, а те искат да продължат да я предоставят, е нужно в описанието на социалната услуга да се посочи  необходимостта от запазване на този тип услуга, като се докажат качеството и иновативността й.