Заявление за издаване на дубликат на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца

Заявление за издаване на дубликат на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца

01.08.2018г.

Заявление (Образец № 7) по чл. 43в, ал. 2 от Закона за закрила на детето