Заявление за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца

Заявление за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца

01.08.2018г.
Файлове

Заявление (Образец № 1) по чл. 43в, ал. 2 от Закона за закрила на детето