Мониторинг и контрол на правата на детето

26.07.2018г.

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции "Социално подпомагане", доставчици на социални услуги за деца, юридически лица с нестопанска цел, специализирани институции за деца, както и проверки относно спазването на критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца (НКССУД).

Общата численост на персонала на дирекцията, която е натоварена с осъществяване на контролните функции, а именно Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ е 31 служители, в т.ч. директор, разпределени в 3 отдела – отдел „Мониторинг и контрол - западен”, с център в гр. София и изнесени работни места в гр. Враца, „Мониторинг и контрол – южен“, с център в гр. Бургас и изнесени работни места в гр. Пловдив и „Мониторинг и контрол – северен“, с център гр. Русе и изнесени работни места в гр. Варна.

В изпълнение на утвърдения годишен план за контролната дейност на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за 2018 г., през месец февруари стартира тематична планова проверка във всички центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и специализираните институции за деца – домове за деца, лишени от родителска грижа, общо 296 обекта. През месец август стартира втора планова проверка във всички 91 дневни центрове за деца с увреждания.

 

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО“

 

Резюме на Анализ на резултатите от извършена тематична планова проверка в детски градини на тема:

„Работа по превенция на насилието на деца в детски градини, по преодоляване на проблемно преодоляване на детето, работа в критични ситуации – 2019 г.“

 

В изпълнение на своите контролни функции за периода месец февруари – месец май 2019 г. от страна на инспектори от ДАЗД бе извършена тематична проверка на територията на цялата страна, като основната й цел бе да се изследва ефективността в работата на детските градини по предотвратяване и рехабилитация на различни видове насилие върху децата.

Акцентите са насочени към установяване:

 • наличието на насилие;
 • преобладаващо по вид насилие;
 • форми на упражнено насилие –  върху деца от служители, насилие между деца, насилие от деца над учители и насилие върху децата от външни за детската градина лица;
 • превантивни действия, предприемани от персонала за ограничаване случаите на насилие върху децата;
 • действия и мерки за подкрепа на децата, преживели насилие.

Проверката е свързана със спазване правото на закрила на детето срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси. Проверени са чл. 3, т. 2 и чл. 19, т. 1 и т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

В хода на проверката са използвани следните методи:

 • проучване на документи, водени в детските заведения – правилници, планове, регистри, книги, правила, процедури, протоколи, досиета на персонал и др.;
 • провеждане на беседи и анкетно проучване с: ръководство, педагози и друг персонал, пряко ангажиран за работа с децата, както и с родители.
 • пряко наблюдение: на децата, на организацията на работа, на взаимоотношенията между служителите.

Извършените проверки в детските градини са общо 35 броя на територията на цялата страна, както следва в: област София-град – 6 бр.; Софийска област – 1 бр.; област Перник – 1 бр.; област Кюстендил – 2 бр.; област Плевен – 2 бр.; област Враца – 2 бр.; област Монтана – 1 бр.; област Видин – 2 бр. област Пловдив – 2 бр.; област Смолян – 2 броя; област Кърджали – 2 бр.; област Хасково – 2 бр., област Бургас – 1 бр. област Ловеч – 2 бр.; област София – 2 броя; област Габрово – 2 бр.; област Русе – 2 бр., област Търговище – 1 бр.

От проверените 35 детски градини, 19 от тях имат общо 36 филиали. Дванадесет детски заведения имат 17 бр. филиали в същото населено място, 7 от детските градини имат 19 бр. филиала в други населени места.

Общият брой деца, записани и посещаващи тези детски градини, са 14 762 деца, като капацитета на всяка една от тях над 200 деца. Общо 183 деца в детските градини са със специални образователни потребности (СОП).  

Персоналът в 35-те детски градини е 1495 щатни бройки, от които 749 бр. педагогически персонал и 746 бр. непедагогически персонал. В тях 178 медицински сестри, които са на щат към общините, работят в яслените групи или на кабинет в детските заведения.

В хода на плановата проверка е проверена следната задължителна работна документация, регламентирана в Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба за приобщаващото образование от 2016 г., Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и Заповед № РД 09-5906/28.12.2017 г. за утвърждаване на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за неговото прилагане, имаща отношение към темата на проверката:

 • Правилник за вътрешния ред в ДГ (в който са разписани правата и задълженията на служителите, трудовата дисциплина, трудовите правоотношения и др.)
 • Входяща и изходяща кореспонденция (относно проверка за наличието или липсата на подавани жалби и сигнали от родители или други външни за организацията лица, както и е проучвано взаимодействието с органите за закрила на местно ниво)
 • План за контролната дейност (проверявано е дали са заложени контролни проверки по отношение на работата на Координационния съвет за противодействието на тормоза и насилието или касаещи дейности, свързани с превенцията на насилието или проблемното поведение на деца)
 • Книга за контролната дейност на директора на ДГ (проверявано е регистрирането на контролната дейност на директора на детското заведение, както и наличието на протоколи, с констатации от направените проверки, подписани от директора и проверявания служител)
 • Книга за протоколите от заседанията на Педагогическия съвет на ДГ - проверявано е дали на заседание на Педагогическия съвет е разглеждано поведение на деца с неприемливи прояви, индикиращи агресия, насилие и тормоз; също така приетата документация по темата за насилието и тормоза – Механизъм за противодействие на тормоза; план – програма за превенция и закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие; план за работата на Координационния съвет за справяне с тормоза между децата; правилници и програми и др.
 • Длъжностни характеристики на персонал (по една за всяка заемана длъжност) – наличие на изисквания за познаване и спазване на националното и международно законодателство в областта на детските права и тяхната закрила, регламентирано ли е задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закова за закрила на детето, както и познаването и спазването на Етичния кодекс на работещите с деца, приет от Националния съвет за закрила на детето през 2003 г.
 • Процедура/механизъм за действие на персонала при инциденти с деца/насилие над деца – на основание Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Процедура/план за превенция на насилието над деца в ДГ – наличие на Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза.
 •  Регистър/дневник за регистриране на инциденти/случаите на насилие над деца;
 • Документация, свързана с работата по случаите на деца със специални образователни потребности и с деца, нуждаещи се от обща/допълнителна подкрепа – дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие.

При извършените планови проверки е установено, че те са с общинско финансиране. Почти всички са ситуирани в централната част на населените места/райони, на достъпно и комуникативно място. Същите разполагат с добра материална база с обособени медицински кабинети, имат прилежащо дворно пространство с детски площадки, изключение прави една, където има недостиг на помещения, съобразно броя на децата.

Във всичките проверени детски заведения, децата със СОП са насочвани към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в съответния град, като с тях работят създадените в детското заведение екипи за подкрепа на личностното развитие по Наредбата за приобщаващо образование.

 В 34 от проверени детските заведения има сформирани екипи за подкрепа за личностно развитие на детето, утвърдени със заповед на директора на съответната детска градина. Изключение прави само една детска градина, в която не е сформиран екип за подкрепа на личностно развитие, тъй като няма деца със СОП или деца, за които е необходимо да се сформира такъв екип. В 12 от тях има осигурен на щат психолог, като към две от детските градини има 2-ма логопеди и в две има 2-ма специални педагози.

В повечето от проверените детски заведения е разработена политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза, като в някои от тях същата е включена в другите им  вътрешни документи. Изключение в това отношение правят 6 от тях. Приети са планове за работа на координационните съвети за справяне с тормоза и насилието в детските градини, със заложени превантивни дейности и мероприятия, както и за действията и мерките, които следва да се предприемат в случай на установено насилие над дете, заложени са конкретни мероприятия и действия, които трябва да бъдат извършвани със срокове и отговорници.

Констатирано е, че детските заведения осъществяват дейности по превенция на тормоза и насилието, както и такива за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, чрез поддържане на позитивна култура и климат, както и чрез взаимодействие и сътрудничество с външни специалисти, екипи за подкрепа за личностно развитие и родителите на децата, посещаващи детските заведения. Активното партньорство с родителите е начин за откриване на причините за агресия и тяхното преодоляване.

 Добра практика в тази посока са: съвместните дейности, изпълнявани с тяхно участие; правилата за поощрения на децата и обмяната на ежедневна информация с родителите, както лично, така и в социалната мрежа; тренингите за родители; предоставяне на информация за етапите на развитие на детето; взимането на съвместни решения и др. Способ за подкрепа на учители и родители е съвместното междуинституционално сътрудничество с органите за закрила на детето, което е от значение за преодоляване на проблемното поведение.

Въз основа на данните от проведената анкета с родители, се налага изводът, че всички родители получават информация за развитието на детето, за неговите умения и постижения и са доволни от полаганите грижи и създадените условия. Почти всички анкетирани считат, че в детските заведения се прилагат приемливи методи на отглеждане и възпитание. Болшинството от родителите не са ставали свидетели на междуличностни конфликти сред членовете на екипа и персонала или между родители, с изключение на 1 родител. Повечето от тях не смятат, че се налагат промени и подобрения, а друга част са предложили: подобрения на материалната база и дворното пространство; повишаване на бюджета, съответно възнаграждението на персонала; организиране на екскурзии, лагери, зелени и ски-училища;  намаляване на броя на децата в групите и увеличаване на педагогическия персонал, който да се грижи за тях и др.

В 8 детски заведения е установено наличие на подавани жалби от родители на деца относно неприемливи методи на възпитание от страна на педагози в група спрямо децата им. В резултат на извършените проверки в една от детските градини е установен случай на агресия между деца през настоящата учебна 2018/2019 г. Констатиран е казус на дете, проявявало агресия към другите подрастващи в групата, вследствие на упражнено насилие спрямо него в домашна среда. Случаят е идентифициран от персонала на детската градина, като родителите са насочени към ОЗД на ДСП, с цел ползване на услугите на център за обществена подкрепа или център за информиране и консултиране. Във връзка с подадените сигнали за упражнено насилие над дете от страна на родителите се извършват проверки от ръководствата на детските заведения и своевременно се предприемат адекватни мерки.

При обобщаване на данните от проведената анкета със служителите става ясно, че всички служители познават и прилагат подходящите подходи при отглеждане и възпитание на децата и методи на възпитание, разпознават индикаторите за отделните видове насилие, а в случай на инцидент с дете предприемат адекватни действия. Също така разпознават дефиницията на „дете в риск“ и кога едно дете е в рискова ситуация, както и знаят как да постъпят при възникнало насилие/конфликт между децата реагират адекватно, но въпреки това е необходимо да познават в дълбочина основните документи, в които са регламентирани правата на децата – Закон за закрила на детето, Конвенция на ООН за правата на детето, Семеен кодекс, Етичен кодекс на работещите с деца и други.

При осъществено в хода на проверките наблюдение е установено, че децата са спокойни и помежду им има дружелюбни отношения, а персоналът се отнася с нужното уважение и загриженост към децата. Не са установени сериозни прояви на насилие между и върху децата.

В проверените детски градини е установена различна практика при залагането на изисквания в длъжностните характеристики. В част от тях на някои от служителите е вменено задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето (Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи), но липсва изискване за познаване и спазване на национално и международно законодателство или Етичен кодекс на работещите с деца. Ръководствата на част от детските градини не правят разлика между двата документа: Етичен кодекс на детското заведение и Етичен кодекс на работещите с деца. В част от характеристиките на педагогическия персонал е конкретизирано изискване за спазване на Закона за закрила на детето и Етичният кодекс на работещите с деца, а в тези на непедагогическия състав – не.

В 25 от проверените 35 детски градини има разработени писмени правила или процедура за действие при инцидент. Не са регламентирани редът, организацията, действията и отговорностите при инциденти с деца в 10 детски заведения. В 24 от тях има въведен дневник/регистър за регистриране на случаите на тормоз. Прави впечатление, че персоналът не документира инциденти в нито една от проверените градини.

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали има в 19 детски заведения, в 16 – липсва такава.

Във всички детски градини е осигурен пропускателен режим, гарантиращ безопасността на децата, като в повечето от тях е налично видеонаблюдение и/или жива охрана. Практика в детските заведения е да се заключват входните врати на детската градина след сутрешния прием на децата и да се отключва само при прозвъняване. Родителите и други външни лица нямат свободен достъп до помещенията в сградата на детската градина, като изключение се прави при заплащане на такси, при провеждане на празничните тържества, различни организационни форми (тренинги с родителите, работилница на родителите и др.).

В хода на плановата проверка, констатациите относно спазването на проверяваните права са, че в 10 детски градини няма данни за нарушение на правото на детето на закрила от насилие, като са взети предвид правата и задълженията на неговите родители, законни настойници или на другите лица, отговорни по закон за него, както и са спазени правата на детето на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси. В тези детски заведения са предприети необходимите административни и образователни мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба и са създадени процедури за осигуряване необходимата подкрепа на детето и на лицата, които се грижат за него. В 2 детски заведения е констатирано, че гореописаните изследвани права не са спазени. В 23 бр. детски градини е установено, че допуснатите документални пропуски могат да създадат предпоставки за нарушаване на изследваните права на детето.

В хода на тематичната планова проверка са изведени много добри практики в 15 детски градини, касаещи организацията на работа, активното привличане на родителите и децата в образователния процес, както и дейности по превенция на агресията и насилието в предучилищните институции, например:

 • назначени са медиатори и са осигурени допълнителни часове за работа от специалисти за подкрепа на децата – адаптация и приучаване към спазване на режим и правила за по-малките и подготовка за наваксване на пропуснат материал за по-големите деца;
 • изготвят се и се издават различни учебни помагала за работа с деца и родители, съдържащи иновационни етнопедагогически практики и са материал за обучение на учители, както и такива за правата на детето;
 • провеждат се тренинги на родителите от страна на учителите в групите, които са по тематика, предпочитана от родителите и свързана с интересуващи ги въпроси и потребности, като по този начин родителите добиват допълнителна увереност, че персоналът им съдейства и работи в полза на децата им, подкрепяйки ги;
 • организира се „Училище за родители“ – изнасят се лекции на родителите, как да възпитат децата, за да не бъдат агресивни; как да поставят правила и ограничения; как да се разговаря с детето; какви методи на възпитание да се използват; особености в развитието на децата от 1 до 7 г. и други;
 • при постъпване на дете в детска градина родителите попълват анкетна карта, в която се дава първоначална информация за алергии, заболявания, специфични начини на заспиване, любими играчки. Педагогическият екип се запознава с анкетните карти и разработва споразумение със семейството за съвместна работа, в полза на детето. В споразумението има предложения за възпитателни и обучителни методи, начини на взаимодействие между детската градина и родителите, задължения за спазване на Правилника за вътрешния ред на детската градина и други;
 • разработена е от страна на персонала Харта на сътрудничество със семейството. В нея са поставени цели за повишаване на информираността на семейството за социалното, емоционално, интелектуално, познавателно и физическо развитие на детската личност, както и създаване на информационна среда за включване на семейството по посока изграждане на партньорство „Детска градина – семейство“. С Хартата персоналът писмено изразява своята воля за сътрудничество с родителите, подчертава тяхната отговорност и очаквания към семействата;
 • монтирана е интерактивна стена, а за децата от предучилищната възраст е осигурен индивидуален таблет, има и интернет приложение, където може да се свали интерактивна разходка, която запознава родителите и заинтересованите лица с условията и помещенията в детското заведение;
 • създадена е библиотека, с активното участие на родителите и четенето на книги от тяхна страна на децата;
 • има добро партньорство на екипа на детската градина с родителите, изразяващо се в съвместни дейности, взимане на общи решения, както и работата с настоятелството на детската градина;
 • утвърдена е практика, в която родители влизат в групите по график и представят пред децата професията си, като по този начин работят активно за кариерното развитие на децата от крехка детска възраст и в последствие децата се водят на разходка в различни институции и предприятия, за да видят нагледно как се работи по определена професия;
 • предвид спецификата на определени населени места, в стратегията на детската градина като приоритети е поставено мултикултурно образование, задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на проблемите в детската градина. На практика директорът и учителите посещават семействата по адреси, когато деца, които са на задължително обучение, не посещават редовно детската градина, в хода на които посещения се разговаря с родителите и се работи за това същите да оценят важността на образованието.

Последващи действия от страна на Държавната агенция за закрила на детето:

За установени при плановите проверки пропуски и нарушения на 25 детски градини са дадени задължителни предписания с общо 72 мерки, които са придружени с методически указания как да бъдат отстранени и механизъм за взаимодействие между отговорните институции.

            Задължителните предписания  са издадени по отношение на:

 • Да бъдат разработени правила/писмена процедура за действие в случаи на насилие и тормоз съгласно Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 • Разработване на програма за превенция и интервенция на тормоза и насилието, сформиране на координационен съвет и разработване на план за работа на координационния съвет за справяне с тормоза между децата в детската градина.
 • Обособяване на дневник за случаи на насилие и тормоз.
 • Всички ситуации на насилие и тормоз в детското заведение да бъдат разглеждани от координационен съвет за справяне с насилието и тормоза с цел набелязване на мерки и дейности, включително по превенция на такива прояви.
 • За изпълнение на дейностите в плана за работа на детската градина за превенция на тормоза и насилието и действие при случаите на насилие или в риск от насилие да бъде посочен конкретен срок и да бъде определен отговорник.
 • В началото на учебната 2019/2020 година да бъде извършено проучване за степента на агресия и тормоз сред децата в детската градина и на база анализ на ситуацията да се разработи план за превенция и интервенция на тормоза и насилието в детската градина.
 • Да се разработи и утвърди политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза.
 • Сформиране на Координационен съвет, съгласно Механизма за противодействието на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, който да изготви и План за работа на координационния съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в детската градина за учебната  2018/2019 г.;
 • Да се осъществява контрол по утвърден за детската градина пропускателен режим, който да гарантира безопасността и сигурността на децата.
 • Планиране на обучения, с цел повишаване квалификацията на персонала по отношение насилието и тормоза.
 • Включване в длъжностните характеристики на служителите на изискване за познаване и спазване на национално и международно законодателство в областта на закрилата на детето, както и задължението за съдействие, регламентирано в чл. 7, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за закрила на детето.
 • Премахване на видеонаблюдението от спалните помещения на децата (в една детска гадина).
 • По ситуации на насилие и тормоз от трето ниво и по преценка от второ ниво да бъдат сезирани дирекция „Социално подпомагане” или органи на МВР.
 • Регламентиране на ред за подаване на жалби и сигнали, с който родителите и персоналът да бъдат запознати по достъпен начин, като се посочи и редът за отстраняване от работа на член на персонала, който е обект на жалба или сигнал.
 • Поставяне на информация за Националната телефонна линия за деца 116 111 на видно място в детската градина.
 • Поддържане в актуалност на книгата за контролната дейност на директора и книгата с протоколи от заседания на педагогически съвет.
 • Изготвяне на доклади за постигнатите резултати с децата със специални образователни потребности за първия учебен срок от екипите за подкрепа за личностно развитие, утвърдени със заповед на директора.

Предписанията, касаещи превенция на насилието са издадени във връзка с регламентите на Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето и Заповед № РД 09-5906/28.12.2017 г. за утвърждаване на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъма за неговото прилагане.

Предписанията, издадени във връзка със задължението за уведомяване на органите за закрила на детето за деца, жертви на насилие или в риск от насилие, са издадени на основание чл. 7 от Закона за закрила на детето.

Задължителни предписания, касаещи установени пропуски по отношение осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата, са издадени на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование.

Предписания, касаещи осигуряване на обучение на екипа на детската градина за повишаване квалификацията на персонала по отношение насилието и тормоза, са дадени във връзка с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за закрила на детето.

По отношение на документиране на извършената контролна дейност, в съответствие с годишния план за извършване на контролна дейност от директора на училището, предписания са издадени на основание Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Предписанията, касаещи регламентиране и спазване на ред за подаване и разглеждане на жалби и сигнали, с който учениците, родителите и персонала на училището да бъдат запознати по достъпен начин, като се посочи и редът за отстраняване от работа на член на персонала, който е обект на жалба или сигнал са издадени на основание Административнопроцесуалния кодекс, Кодекса на труда и Наредбата за административното обслужване.

Предписанията, касаещи предоставяне на подкрепа за личностно развитие са издадени във връзка с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование.

Във връзка с § 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето са издадени предписания за поставяне на видно място в училището на информация за Националната телефонна линия за деца 116 111.

Дадените задължителни преписания в детските заведения водят до извода, че основно са допуснати пропуски по отношение воденето на документация, а именно: че няма разработени правила или процедури за разглеждане на жалби и сигнали; не е въведен дневник за вписване на ситуациите на тормоз и насилие, в който да се отразяват случаите и предприетите мерки; не е вменено задължение на служителите за познаване и спазване на Етичния кодекс на работещите с деца, както и задължението за съдействие, при установяване случай на дете в риск, съгласно чл. 7 от Закона за закрила на детето. Също така не се работи активно и стриктно в съответствие с Механизма за противодействието на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

              За подобряване на работата на персонала, на директорите на 22 детски градини са дадени следните препоръки:

 • планиране на обучения, с цел повишаване квалификацията на персонала за насилието и тормоза и за правата на децата;
 • да се протоколират провежданите срещи на координационния съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в детската градина, на които е обсъждано поведението на децата, като се описват и мотивите за определяне на нивото му, съгласно класификацията от Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • да се документират медицинските манипулации от страна на медицинската сестра в здравния кабинет и дадените медикаменти на деца при оплакване, заболяване или инцидент, и да се отразяват в дневник или журнал, който да стане част от наличната документация в детската градина;
 • в плана за контролна дейност на директора да се заложат проверки по теми, свързани с наличие на тормоз, насилие, агресия, взаимоотношения между учители и деца, както и върху дейността на сформираната комисия по справяне с тормоза, като за всички проверки бъдат съставяни констативни протоколи и вписвани в нарочно създадена книга;
 • да се провеждат регулярни екипни срещи, за опресняване на познанията на служителите, включително и на медицинските сестри, във връзка с разпознаване на: понятието „дете в риск“; Етичния кодекс на работещите с деца и неговото прилагане; различните форми на насилие, начините за разпознаването му и реагиране, както и на задължението на служителите за уведомяване на отделите за закрила на детето към дирекциите „Социално подпомагане“, РУ на МВР или ДАЗД;
 • да се поставят на видно място интерактивни табла за взаимодействие в групата за ограничаване на тормоза и насилието;
 • да се подобрят комуникационните канали между родителите и педагозите в детската градина;
 • да бъдат преразгледани правилата и плановете, съставени във връзка с проблема за насилието и тормоза като бъдат съобразени с регламентите на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката;
 • да се осъществява системен контрол от директорите на работещите в детската градина за превенция на прилаганите неподходящи методи на обучение и възпитание, уронващи достойнството и личността на децата и на каквито и да е форми на насилие над тях;
 • да се предприемат действия за подобряване на материалните условия в ДГ и се подменят уредите и съоръженията за игра в дворното пространство, съобразно заложените изисквания в Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и др.

  Видно от предложенията на членовете на персонала и родителите на деца, посещаващи детските градини, виждат необходимостта от намаляване на броя на децата в групите, както и от увеличаване на норматива за персонал, обслужващ групите, с цел пълноценното възпитание и обучение на децата. Предложени са и начини за подкрепа на децата със СОП и приобщаването им в образователния процес чрез формиране на малки групи от обучаващи се деца със специални образователни потребности или назначаване на специалисти във всяка детска градина, с оглед пълноценното им интегриране.

На база на извършените проверки Инспекторите на ДАЗД изготвиха следните предложения:

 • Във връзка със споделената трудност за работа с деца със специални образавателни потребности към щата на детските градини да се осигурят допълнителни щатове за „помощник на учителя“, които да работят в групи с деца със СОП, както и да се осигури наличието на личен асистент или друго ангажирано лице в определени режимни моменти при необходимост за деца със СОП, например, при деца с ТЕЛК над 98%.  Осигуряването на лични асистенти, ресурсни учители или помощник на учителя е с цел да  бъдат ангажирани лица, постоянно с децата със СОП, предвид факта, че докато учителите им обръщат внимание, останалите деца от групата са пренебрегнати и обратно;
 •  Във връзка с разрешаване на поблема за несъдействие от страна на родителите на децата с обучителни или друг вид затруднения, да се използва помощта на специалисти за социална и психологическа подкрепа. При отказ за сътрудничество от родителите за обследване на детето, да бъде търсено съдействието от отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ за действия по компетентност.

За всички извършени проверки от страна на ДАЗД, приключили със задължително предписание, са уведомени  висшестоящите органите на управление за резултатите от тях. С настоящото резюме на Анализа на резултатите от извършена тематична планова проверка в детски градини са запознати всички директори на детски градини чрез началниците на Регионални управления на образованието в страната, както и кметовете на общини, като работодатели на директорите на детски градини.

 

Резултати от проверки през първото полугодие на 2018 г.

През първото полугодие на 2018 г. са извършени общо 208 броя проверки. Видно от тяхното разпределение, при извършване на контролната си дейност служителите от ГДКПД са осъществили правомощията си в следните обекти: доставчици на социални услуги на деца - 164, от които центрове за настаняване от семеен тип - 157; образователни институции - 19, отдели "Закрила на детето" към дирекции "Социално подпомагане" - 13, специализирани институции за деца - 12.

През първото 6-месечие са проверени всички Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (126 бр.), Центрове за деца и младежи с потребност от постоянна медицинска грижа (8 бр.), както и ДДЛРГ (12 бр.) на територията на цялата страна, като към настоящия момент продължава плановата проверка в Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

Основната цел на тематичната планова проверка е да се изследват грижите, които се полагат и закрилата от насилие за децата, настанени в социални услуги от резидентен тип, ефективността в работата на ЦНСТ и ДДЛРГ по предотвратяване на различни видове насилие върху децата, както и да се планират адекватни политики за закрила на детето в процеса на деинституционализация, съобразно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

На 07.08.2018 г. стартира планова проверка във всички 91 дневни центрове за деца с увреждания, социални услуги за деца, предоставяни както от общините, така и от лицензирани доставчици на социални услуги за деца. Предвижда се проверката да приключи до края на месец септември.

Основна цел на тематичната планова проверка е да да се направи моментна снимка за състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици и от общините, да се изследват мерките за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания и подкрепата, която се оказва на техните семейства.

Резултати от проверки през 2017 г.

През 2017 г. са извършени общо 414 броя проверки в следните обекти: 221 - в отдели "Закрила на детето" към дирекции "Социално подпомагане", 79 - на доставчици на социални услуги за деца, 74 - в лечебни заведения, 37 - в образователни институции (училища и детски градини), 3 - в специализирани институции. 

Служителите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ към Държавна агенция за закрила на детето извършиха и 5 бр. тематични планови проверки по следните теми: 

1. Първата от тях е за изпълнение на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) относно случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни деца от страна на общопрактикуващи лекари. Извършената проверка е в 73 медицински практики. Основната й цел е да бъде събрана обективна информация за познаването и реалното спазване на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето от страна на личните лекари по отношение на малолетните и непълнолетните бременни и родили деца, с оглед разработване на политики по превенция на проблема;

2. Втората планова проверка е на тема „Работа по случаи на родителски конфликти“, като тя е извършена в 42 дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), разположени в областните градове и в дирекции, за които през предходната година са установени нарушения в работата по тези случаи. Основната цел на проверката е да бъде събрана обективна информация за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на детето на местно ниво в случаите на родителски конфликти, с оглед гарантиране на висшите интереси на децата и правото на детето, което е отделено от единия или от двамата си родители, да поддържа лични отношения и пряк контакт с двамата си родители редовно, освен ако това противоречи на висшите интереси на детето. В хода на плановата проверка е изследвано задължението на директорите на дирекциите „Социално подпомагане” за издаване на задължителни предписания при несътрудничещи родители за изпълнение на заложените в плановете за действие мерки и дейности и прилагане на санкционен механизъм при неизпълнение на влязло в сила задължително предписание;

3. Извършена е и планова проверка в 31 лицензирани доставчици на социални услуги за деца, предоставящи 37 услуги, на тема „Работа с деца в конфликт със закона, с деца с отклоняващо се или рисково поведение“. Основната цел на тематичната проверка е да бъде събрана обективна информация за ефективността на работата на лицензираните доставчици на различните като вид социални услуги, с деца с девиантно поведение или по-правилен термин, който се използва в международен план – деца в конфликт със закона, с деца с отклоняващо се или рисково поведение, работата с техните семейства и помощта и подкрепата, която им е оказвана за промяна на нагласите, рехабилитация и реинтеграция на детето. За реализирането на целта се изследва взаимодействието с органа за закрила на местно ниво – дирекция „Социално подпомагане”, както и с останалите отговорни институции – органите на МВР, общинска администрация, МКБППМН, образователни институции;

4. В периода август-септември 2017 г. е извършена планова проверка на всички 22 лицензирани доставчици на социални услуги за деца, предоставящи социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“ относно оказване на подходяща помощ на родителите и законните настойници , съгл. чл. 18, т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето и правото на детето на специални грижи и развитие, съгл. чл. 23, т. 2 и т. 3 от същата Конвенция, както и Стандарти 1, 7 и 10 от Приложение 1 към чл. 17 от Наредба за критериите и стандартите на социални услуги за деца (НКССУД). Целта на проверката е изследване на  състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици, като това бъде обвързано и с възможностите на родителите на деца с увреждания за пълноценен живот, заетост, спорт, рехабилитация и ползване на социални услуги за тях и техните деца с увреждания;

5. В периода ноември-декември 2017 г. са проверени всичките 147 дирекции „Социално подпомагане“, като повод за това е разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП) на основание чл. 154, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт по реда на надзора за законност. Тя е насочена към спазване на Закона за закрила на детето, Закона за социалното подпомагане, Семейния кодекс и подзаконовите актове по прилагането им, които определят условията и реда за настаняване на деца извън семейството и вписването им в Регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Основна цел на тематичната планова проверка е да бъде събрана обективна информация за предприетите действия и мерки, в изпълнение на задълженията на дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за своевременно уведомяване на регионалните дирекции за социално подпомагане за вписване на деца в регистрите на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, при настъпили за това основания за това, в т. ч. на условията и реда за настаняване на деца за отглеждане в специализирани институции, в приемни семейства или семейства на близки и роднини, в социални услуги от резидентен тип.

 

 

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.