Правото на детето на защита от всички форми на насилие е заложено в чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето.