ВТОРО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА

20.11.2020г.

В седмицата, в която отбелязваме 31 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, Управителният комитет за правата на детето (CDENF) към Съвета на Европа организира второто си пленарно заседание за тази година.  

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето, д-р Елеонора Лилова, взе участие в него в качеството си на представител на Р България. Заседанието предостави възможност непосредствено преди празничната годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето и световния ден на детето на 20 ноември, отново да се подчертае ключовото значение на детските права.

В рамките на заседанието се обсъди изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021), както и се разгледа подготовката на проекта за следващата Стратегия на Съвета на Европа. Подчертана бе важността на работата за подобряване на прилагането на международните стандарти и стандартите на Съвета на Европа за защита на децата от насилие в държавите-членки. Основен извод бе, че защитата на най-добрия интерес на детето остава приоритет и за бъдещето.

Освен редовните членове на Комитета в заседанието взеха участие и представители на Световната здравна организация, държавният секретар за децата и семействата на Франция – г-н Адриан Таке, г-жа Наджат Маала – специален представител на генералния секретар на ООН по въпросите за насилието над деца, научни представители от видни университети и др. Те се обединиха около идеята, че за напредъка на правата на децата е необходимо самите деца да бъдат изслушвани и да участват в процеса на вземане на решения. Беше акцентирано върху необходимостта да се спазват правата на децата в дигиталната среда, тъй като са ключов инструмент за тяхното развитие, а поради все по-голямата цифровизация на живота на съвременните деца, то той се превръща в голямото предизвикателство за всички нас.

По време на срещата Управителният комитет за правата на детето разгледа проекта за декларация от Комитета на министрите за необходимостта от засилване на усилията за зачитане и защита на личния живот на децата в цифровата среда.

Провеждането на заседанието в такъв ключов момент като навършването на 31 години от приемането на най-всеобщо утвърдения инструмент за правата на човека – Конвенцията на ООН за правата на детето – ратифицирана от всички страни по света, с изключение на две, дава възможност за рефлектиране и насочване на всеобщите усилия към благосъстоянието и е ключов знак за щастието на децата.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.