ДАЗД ПОДКРЕПИ ФОРУМА: „ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – 5 ГОДИНИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

05.11.2021г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова откри форум на тема: „Образованието в България – 5 години след приемане на Закона за училищно и предучилищно образование“. Събитието се организира от Сдружение „Аутизъм днес“ с подкрепата и партньорството ДАЗД, Български Форум на бизнес лидерите в България, и Global Mention (Глобал Меншън). Останалите официални лица, които подкрепиха форума са Негово Превъзходителство г-н Йес Брогорд Нилсен – посланик на Кралство Дания в Р България, г-жа Мария Гайдарова– зам.-министър на образованието и науката, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО- София град и други.

Темите в програмата са свързани с приобщаващото образование, дуалното образование в България, иновациите в образованието, поведенчески анализ за децата със специални образователни потребности и работа със семействата им, взаимодействието и координацията на педагогическите екипи с всички заинтересовани страни.

„За мен основното постижение в Закона за предучилищното и училищното образование е, че образованието като процес включва обучението, възпитанието и социализацията. Тази негова философия, на която се изгради закона, се доказа в тези пет години като правилната нова посока за необходимата подкрепа за цялостното развитие на децата у нас.“, подчерта председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

Д-р Лилова посочи успешното партньорство с г-жа Владислава Цолова от Сдружение „Аутизъм днес“ в значимата инициатива на ДАЗД за въвеждане на програмата на Световната здравна организация за обучение на родители на деца със затруднения в развитието.

През изминалия месец ДАЗД изготви и конкретни предложения към министерство на образованието и науката за надграждане на Наредбата за приобщаващо образование. Те са за осигуряване на конкретни лица във всички образователни институции, без да се налага тези дейности да се съвместяват от други педагогически кадри, както е досега, които да координират дейностите за подкрепа в личностното развитие на децата и учениците. Важно предложение е регламентирането на различни видове психологическа подкрепа, и от външни специалисти за кризисна интервенция към ДАЗД, при събитие или ситуация с дете, при което са изчерпани вътрешните ресурси за подкрепа. Към ДАЗД съществува екип от кризисни психолози, които са на разположение по заявка на  образователните институции и оказват незабавна подкрепа. Важни са и подкрепящите специалисти към социалните услуги в общността и други.

Тя посочи, че за първи път в български закон се регламентира дейността на иновативните училища, въвеждат се нови методи на преподаване и се увеличават възможности за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развиват креативното си мислене, чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване и др.

Председателят на ДАЗД се спря и на предизвикателствата пред образователната система, които агенция изведе при написването на първата в България „Бяла книга за детето“. Те са свързани с разработването на мерки и политики, които да гарантират, че всички деца ще са обхванати в училище и ще завършат задължителния курс на образование до 16-годишна възраст; повишаването на функционалната грамотност на децата и подобряването на резултатите от обучението и възпитанието им, като се повиши качеството на образователни услуги и с това се даде отговор на очаквания на децата и родителите: Образованието следва да е насочено към утвърждаване на ключови компетентности за живота на децата, да бъде практически ориентирано и привлекателно за тях, чрез развитието на силните им страни и личностното им благополучие: Необходимо е създаването на още по-добри условия и насърчаване на детските изяви в и извън образователното заведение, както и осигуряването на качествено образование за всяко дете и преодоляване на образователните, спортни и културни инфраструктурни различия между населените места в различните райони в страната; и др.

Във форума участваха над 100 директори на училища и детски градини от цялата страна. Те представиха своя личен опит в системата на образование в България и дадоха предложения за градивни промени в контекста на случващото се в световен мащаб и пандемичната обстановка. Във втората част на форума акцент бе дуалното образование и кариерното развитие на учениците у нас. Лектори в нея бяха представители на бизнеса и обществения живот у нас: Левон Хампарцумян – председател на БФБЛ, Ираван Хира, Ваня Манова – Кънтри мениджър за България, Сърбия и Македония на Мастеркард и Николай Василев.