Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Регионално управление на образованието – София-град проведоха работен семинар с екипи от столични образователни институции

Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Регионално управление на образованието – София-град проведоха работен семинар с екипи от столични образователни институции

28.04.2023г.

„Родителските и педагогическите отговорности за работа с деца – партньорство на всички заинтересовани страни“  е темата на работен семинар за директори, заместник-директори и координатори на екипи за личностно развитие от столични образователни институции, който е организиран от Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Регионално управление на образованието – София-град. Той беше открит от д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД и д-р Ваня Кастрева, началник на РУО –София-град. По време на работния семинар експертите на ДАЗД представиха пред педагогическите екипи Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 - 2026) и План за действие за изпълнението й (2023-2024). Също така представителите на образователните институции се запознаха подробно с дейността на Съвета на децата към председателя на ДАЗД и чуха някои от предложенията на децата относно учебния процес и ежедневието в училищата. „Добри практики на взаимодействие между системите на образованието и противодействието на противоправното поведение на подрастващите“ обсъдиха участниците с представител на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Друга тема за дискусия беше родителските конфликти и координацията на институциите при такива. От УНИЦЕФ България представиха темата: „Добри практики и подходи за включване и ангажиране на родителите в подкрепа на развитието и благосъстоянието на децата в ранна, предучилищна и училищна възраст“. Експерт от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование запозна участниците с диференцирано преподаване в класната стая. „Училищна медиация като инструмент за решаване на конфликти в училищата“, „Екстремизъм и радикализация в училищата: как да ги разпознаем и как да се справим“ и „Родителят – партньор на училището“ също бяха част от дискутираните теми по време на работния семинар.