Държавната агенция за закрила на детето организира втора междуинституционална среща по проблемите на детските бракове и раждания

Държавната агенция за закрила на детето организира втора междуинституционална среща по проблемите на детските бракове и раждания

21.03.2024г.

раждания

Държавната агенция за закрила на детето проведе втора междуинституционална среща по проблемите на детските бракове и раждания в гр. Сливен. Събитието е част от изпълнението на Националната програма „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ (2023 - 2026) и плана за действието й, изготвени под ръководството на ДАЗД.
В Програмата и плана за изпълнението й са разписани конкретни стъпки, сред които прилагане на доказали своята ефективност добри практики за работа в общността по превенция на детските и ранни бракове, включително програми и интервенции за овластяване на момичетата и момчетата чрез информация и развитие на житейски умения, подкрепа за продължаване на образованието и осигуряване на възможности за професионална реализация, които да доведат до намаляване на случаите на деца в ранно съжителство, на семейни начала и случаите на малолетни и непълнолетни родители.
„Анализът, който беше направен при разработване на националната програма показа, че проблемът с ранните бракове и раждания е изключително сериозен за сраната ни, тъй като са установени случаи на деца, които са родили на 10, 11 и 12  години, като Сливен е един от регионите, в които са идентифицирани най-много. С оглед на това е отчетена необходимост да бъдат приложени конкретни мерки, информационни кампании, програми за информиране, изграждане на системи и механизми за работа с родителите, с разширените семейства, с гражданското общество за промяна на нагласите и изграждане на модели на поведение, които да не допускат тази форма на насилие над деца.“, обясни Камелия Николова, главен секретар на ДАЗД.
Тя подчерта, че предстои изключително много работа, която трябва да бъде системна и целенасочена. По думите й опитът, който се придобие от работата в гр. Сливен, ще се приложи и в други региони на страната, с концентрация на случаи на детски бракове и раждания. По предложение на Държавната агенция за закрила на детето в Семейния кодекс отпадна  възможността за сключване на брак на непълнолетни лица с разрешение на съда.
По време на срещата представителите на различни институции споделиха опита си в работата по превенция на ранните бракове и раждания и предизвикателствата, пред които са изправени.  Представена бе дейността на екипите, функциониращи на територията на Област Сливен по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Споделени бяха добри практики от работата на образователните институции, като организиране на разнообразни мероприятия, извънкласни форми и дейности за образователна подкрепа и ангажиране свободното време на учениците, за повишаване информираността им, за формиране на житейски умения и др. Участниците в срещата отчетоха необходимостта да се работи както с децата, така и с родителите им, лицата, които полагат грижи за децата. И почертаха, че е наложително всички заинтересовани страни да работят съвместно и да търсят подходи и решения, в общностите, в които ранните бракове и раждания все още се случват.
Срещата беше открита от областният управител на Сливен, инж. Маринчо Христов. Участие в нея взеха ръководители и експерти на Община Сливен, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция "Социално подпомагане", Районна прокуратура, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, директори на училища, образователни и здравни медиатори, представители на местни религиозни общности и църкви, както и местни неправителствени организации.