Измененията в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето влизат в сила от днес

Измененията в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето влизат в сила от днес

02.02.2024г.

Днес, 2 февруари 2024 г, в брой 10 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 18 от 31 януари 2024 г. за изменение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето.
Целта на промените е да се осигури ефективното функциониране на Националната телефонна линия за деца 116 111.  Досега поддържането на Линията е съвместно между Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане. С решението на Министерския съвет дейностите за нейното поддържане и развитие преминават от АСП към дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация" на Държавната агенция за закрила на детето.
Част от мотивите са, че управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111 от една институция е от първостепенно значение, тъй като установява единен подход. Така ще се гарантира безпроблемна координация между отговорните служители, които имат ангажимент към администрирането, контрола и консултантите, които предоставят подкрепа на децата.
Спецификата на дейността на телефонната линия предполага тя да бъде обслужвана от служители със специфични знания и умения, свързани с правата на децата и тяхната закрила в случаи на риск. С влезлите в сила промени административният капацитет на ДАЗД ще бъде обезпечен с 12 щатни бройки.