Информация за проверките на лицата на вътрешните въздушни и морски граници със и между България и Румъния и държавите от Шенген

Информация за проверките на лицата на вътрешните въздушни и морски граници със и между България и Румъния и държавите от Шенген

02.04.2024г.

Във връзка с Решение (ЕС) 2024/210 на Съвета от 30 декември 2023 година относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и Румъния и след премахването от 31 март 2024 г. на проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници със и между България и Румъния и държавите от Шенген, граничните проверки на малолетни и непълнолетни лица на вътрешните въздушни и морски граници със и между България и Румъния и държавите от Шенген също отпадат.
След 31 март 2024 г. изискванията за представяне на писмени съгласия от родителите, настойниците и попечителите при напускане страната на малолетни и непълнолетни български граждани няма да са приложими на тези граници.
Родителите следва да знаят, че принципът за наличие на общо съгласие за издаване на паспорт и за напускане територията на страната, залегнал в националното законодателство, следва да се спазва.
При наличие на спор между родители на малолетни или непълнолетни лица по въпроси, свързани с напускане територията на страната, спорът се решава по реда на Семейния кодекс от районния съд по настоящия адрес на детето. Производството започва с подаване на молба до районния съд по настоящия адрес на детето.