Националният съвет за закрила на детето проведе своето юбилейно петдесето заседание

Националният съвет за закрила на детето проведе своето юбилейно петдесето заседание

01.03.2024г.

Днес, 1 март, Националния съвет за закрила на детето проведе своето юбилейно петдесето заседание. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова, която председателства и Съвета откри заседанието. Членовете на Съвета за закрила на детето обсъдиха и единодушно одобриха и приеха проект на Национална стратегия за детето 2024-2030 г.
В края на юли месец 2023 г. беше създадена и функционира междуведомствена работна група към Националния съвет за закрила на детето, със задача да актуализира визията за стратегическия документ, и да предложи план и нов проект на Национална стратегия за детето и семейството. В междуведомствената работна група участват водещи представители на ангажираните институции и на гражданското общество.
Д-р Теодора Иванова представи пред членовете на Съвета процеса на изработване на стратегическия документ, като подчерта, че фокуса на визия му е: Всяко дете в България трябва да има пълноценни възможности за развитие в предизвикателствата на времето и да расте в подкрепена семейна среда.
Основните области, които обхваща Националната стратегия за детето, са: Ранно детско развитие; Здраве и здравословен начин на живот; Образование, изграждане на компетентностите, спорт, култура и свободно време; Безопасна и сигурна среда за всяко дете; Правосъдие, съобразено с интересите на децата; Намаляване на детската бедност и социалното изключване; Детско участие; Права на децата в кризисни и извънредни ситуации.
Председателят на ДАЗД подчерта, че изработванeто на проекта на документа е съпроводено с широк кръг консултации и дискусии, за да бъдат събрани максимален брой предложения и да се вземе предвид мнението на всички, които имат отношение към благосъстоянието на децата и семействата в България. През месец ноември 2023 г. беше проведено национално представително социологическо проучване сред пълнолетното население, с допълваща извадка сред родители. ДАЗД проведе допълнително допитване относно най-важните проблеми на децата и семействата в Република България, техните решения и очакванията на обществеността относно конкретни инициативи, които държавата следва да предприеме. Реализираха се множество консултации с деца и родители, проведени като част от инициативата на Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето „Гласът на децата и техните семейства“, както и със всички заинтересовани страни. Проведени са консултации и със Съвета на децата към председателя на ДАЗД.