Новосъздадената мрежа на Европейския съюз за правата на децата призовава заинтересувани организации за участие в избрани дейности

Новосъздадената мрежа на Европейския съюз за правата на децата призовава заинтересувани организации за участие в избрани дейности

20.12.2021г.

Новосъздадената мрежа на Европейския съюз (ЕС) за правата на децата, в която представители за Република България са експерти от Държавната агенция за закрила на детето, ще насърчава обмяната на добри практики, информация и взаимно учене между държавите членки, Европейската комисия (ЕК) и партньорите. Мрежата ще подпомага прилагането, наблюдението и оценката на Стратегията на ЕС за правата на детето. Дейностите на мрежата ще включват, наред с другото, срещи, учебни и партньорски посещения, изследователски дейности и дейности за обучение.

Във връзка със създаването ѝ, ЕК обявява призив за изразяване на интерес за участие в избрани дейности на Мрежата на ЕС за правата на децата. Заинтересованите организации могат да заявят своя интерес, като попълнят формуляр за кандидатстване на следния линк - https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-network-childrens-rights_en. Крайният срок за подаване на формуляра е 7 февруари 2022 г.

Формулярите трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на Европейския съюз. Попълването на английски език би улеснило обработката на информацията. Според публикуваната информация това не е процедура за подбор, която да води до официално членство в мрежата. ЕК ще събере и запише всички получени формуляри и ще използва информацията, предоставена във формуляра, за да идентифицира организациите, които да бъдат свързани с избрани дейности на Мрежата. В случай, че е валиден, списъкът на заинтересованите организации ще бъде актуален до четири години от датата на откриване на настоящата покана за изразяване на интерес.

За всяка от дейностите Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на EK ще реши кого да асоциира чрез пряка покана въз основа на информацията, предоставена във формуляра, в допълнение към представителите на държавите-членки. Предвижда се групата да се председателства от представител на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на EK.

След като организациите посочат свои представители, те могат да бъдат поканени от председателя да участват в дискусиите и дейностите на Мрежата и да предоставят експертиза. Те обаче няма да имат право на глас, а като общо правило работните документи и срещите ще бъдат на английски език.

В бъдеще може да бъде организиран и друг призив, за да бъде дадена възможност на повече организации да се включват на по-късен етап.