Отбелязваме годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

Отбелязваме годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

20.11.2022г.

Днес, 20 ноември, отбелязваме 33 години от Конвенцията на ООН за правата на детето. Документът е приет на 20 ноември 1989 г. С този акт се дава важно обещание на децата – да се направи всичко, за да се гарантират и защитават техните права –да живеят и да растат, да учат, да бъдат защитени, да бъдат чути и да имат шанс за развитие, за да достигнат пълния си потенциал. В България Конвенцията е в сила от юни 1991 г. и е част от вътрешното право. Тя е приета от 196 държави в цял свят. Всяка година на 20-ти ноември Държавната агенция за закрила на детето отбелязва с различни инициативи годишнината на един от най-важните документи в световен мащаб. Днес членовете на Съвета на децата към председателя на ДАЗД ще се включат в редица събития, свързани с детското участие и правата на децата. В седмицата, в която се отбелязва годишнина от Конвенцията, се проведе и шестото пленарно заседание на Управителния комитет за правата на детето към Съвета на Европа в гр. Страсбург. В качеството си на член, представляващ Република България, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в него.
Създаден през 2020 г., Управителният комитет за правата на детето (CDENF) е междуправителственият орган на Съвета на Европа, отговорен за дейностите по определяне на стандарти в областта на правата на детето.
Планираните дейности по изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето, обсъдиха членовете на Комитата. Във връзка със стратегическата цел „Равни възможности и социално включване за всички деца“ предстоят проучвания относно достъпа на децата до качествена грижа за психическото здраве. Беше продължена и работата и по изготвяне на Проект на препоръка и обяснителен меморандум на Комитета на министрите до държавите-членки, съдържащ насоки за укрепване на системите за докладване на насилие над деца, което е залегнало в стратегическа цел „Свобода от насилие за всички деца“.
По време на заседанието беше представена версия на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2022-2027), разработена от детска делегация с участието на Виктория Данова, досегашен член на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. Виктория представи тяхната версия на стратегическия документ пред Комитета като описа процеса на работа и сподели, че са щастливи за възможността да се запознаят с този важен документ на подходящ за децата език.  
Членовете на Комитета обсъдиха препоръки и предстоящи дейности и по останалите стратегически цели: „Правата на децата в кризисни и извънредни ситуации“; „Даване на глас на всяко дете“; „Подходящо правосъдие за всички деца“, като беше представено проучване относно прилагането и развитието на Барнахус структурите в Европа и „Достъп до и безопасно използване на технологии за всички деца“.