Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Покана за участие в процедура за избор на членове на Националния съвет за закрила на детето от квотата на юридическите лица с нестопанска цел

Покана за участие в процедура за избор на членове на Националния съвет за закрила на детето от квотата на юридическите лица с нестопанска цел

15.07.2022г.

Във връзка с изтичането на мандата на членовете на Националния съвет за закрила на детето от квотата на неправителствените организации и в съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД, председателят на Държавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на нови членове, от квотата на юридическите лица с нестопанска дейност.

Покана