Председателят на Държавната агенция за закрила на детето  д-р Теодора Иванова и екипа на Агенцията представиха проект "Ефективни политики за всички деца", изпълняван от ДАЗД

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова и екипа на Агенцията представиха проект "Ефективни политики за всички деца", изпълняван от ДАЗД

08.11.2023г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето  д-р Теодора Иванова и екипа на Агенцията представиха на въвеждаща пресконференция проект "Ефективни политики за всички деца" по договор BG05SFPR002-2.004-0001-C01, изпълняван от ДАЗД. Проектът е с код на процедурата BG05SFPR002-2.004 "Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето“, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+) по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.
„Успешното реализиране на проект „Ефективни политики за всички деца“ ще допринесе за оптимизирането и подобряването на координацията и мониторинга на политиките за децата в България. Целият екип на Държавната агенция за закрила на детето оценява възможността и отговорността, която Агенцията получава за изпълняването на проекта и Ви гарантирам, че всичките дейности ще бъдат изпълнени, така че да се постигнат най-високи резултати и да се осъществи крайната цел на всички нас – подобряване качеството на живот на децата в България. Убедена съм, че рамо до рамо с колегите от всички институции и неправителствения сектор ще успеем да завършим успешно проекта“, заяви д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД по време на събитието.
Част от седемте дейности на проекта предвиждат разработване и внедряване на Национална информационна система, като целта е да се структурират и интегрират на едно място данни и информация, които се отнасят до всички сфери на живот, имащи значение за грижата и развитието на всяко едно дете.
Изпълнението на проекта предвижда също създаване и поддържане на мобилно приложение "Cyberkidz Patrol", чрез което  да се повиши осведомеността за детските права, като същевременно създаде безопасна среда за детската общност. Чрез приложението ще е възможно и да се подават сигнали за дете в риск. Друга основна дейност е насърчаване на участието на децата в процесите на вземане на решенията, които се отнасят за тях.
Проектът предвижда и дейности: изграждане на капацитет на служителите, с цел ефективното прилагане на правата на детето, както и провеждане на цялостни изследвания, проучвания, оценки и анализи на действащите политики и подобряване на координацията между органите за закрила на детето на всички нива.
Модернизирани политики за деца с интегрирано и цялостно събиране на данни, подобряване на междуинституционалното сътрудничество  и взаимодействие между органите за закрила както и  укрепване на стратегическия, аналитичен и управленски капацитет чрез специализирани обучения, по-добра информираност по правата на децата и подобряване на компетентностите на специалистите от органите за закрила, работещи с и за децата, са само част от очакваните резултати от осъществяването на проект „Ефективни политики за всички деца“. Проектът е с бюджет 5 300 000 лв. и със срок на изпълнение 48 месеца.
В събитието участие взеха Цветан Спасов, ръководител на управляващия орган по програма „Развитие на човешките ресурси“, Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ, Екатерина Асенова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, главния секретар на ДАЗД Камелия Николова, Ева Жечева, директор дирекция „Права на детето“ към омбудсмана на република България, Милена Дянкова, директор дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ в ДАЗД, както и представители на Министерството на вътрешните работи и на Агенцията за социално подпомагане и др.