Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова посети социалната услуга „Зона ЗаКрила“ в гр. Шумен

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова посети социалната услуга „Зона ЗаКрила“ в гр. Шумен

15.05.2024г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на дете д-р Теодора Иванова посети социалната услуга „Зона ЗаКрила“ в гр. Шумен, след което взе участие в откриването на кръгла маса на тема „Зона ЗаКрила – високоспециализирана услуга на областно ниво в съответствие с новото законодателство“. Събитията са организирани от Институтът по социални дейности и практики, като целта им да представят ефективността, потенциала и значението на модела Барнхаус, по който е изградена „Зона ЗаКрила“,  на заинтересованите страни и в конструктивен диалог да се обсъди осигуряване на неговата устойчивост и развитие в България.
Председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова заяви, че Агенцията високо оценява постигнатите резултати и винаги е изразявала институционална подкрепа за развитие на пилотния модел – „Зона ЗаКрила“. Д-р Иванова допълни, че в Плана за действие за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца, Държавната агенция за закрила на детето постави фокус върху продължаване развитието на трите „Зони заКрила“ в България.
Главният секретар на ДАЗД Камелия Николова презентира пред участниците в кръглата маса работата и опита на Агенцията със „Зона ЗаКрила“ и т.нар. „сини стаи“. Тя подчерта активното участие на Институтът по социални дейности и практики и на екипа на „Зона ЗаКрила“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен, в разработването на Методиката за ползване и работа в специално обособени помещения „сини стаи“ за изслушване на деца и провеждане на разпити, която е в процес на утвърждаване. Държавната агенция за закрила на детето ще мониторира нейното прилагане в практиката. Това ще даде възможност за нейното своевременно актуализиране при необходимост, с цел да отговори на нуждите на децата и на потребностите на специалистите.
В България са създадени и функционират „сини“ стаи, проектирани и обзаведени, така че да отговарят на нуждите на децата от всички възрасти. В тях провежда интервю от висококвалифициран специалист в областта на работата с деца, жертви на насилие. В съседна зала екип от съдия, социален работник, полиция, прокуратура и/или адвоката на детето, следят интервюто чрез аудио-визуалната система за запис. Така само с един разговор всички имат възможност да запишат показанията и да разполагат с необходимата информация за всяко производство за закрила на детето, както и за лечение и проследяване на физическото и психическото здраве.