Работна група разработва Методически указания за вписването в регистъра на деца, които могат да бъдат напълно осиновени

Работна група разработва Методически указания за вписването в регистъра на деца, които могат да бъдат напълно осиновени

23.05.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето сформира междуведомствена работна група за разработване на Методически указания до дирекциите „Социално подпомагане“ за вписването в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Това се налага заради идентифицирани проблеми - законови изисквания и разнопосочна практика.
Методически указания ще защитават в по-голяма степен правата на най-уязвимата група деца – лишените от родителска грижа и ще дадат ясни и недвусмислени насоки на социални работници, психолози, юристи и др., работещите в отделите „Закрила на детето“ към дирекции „Социално подпомагане“.
Членовете на работната група са от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, както и на акредитирани организации за посредничество при международни осиновявания.
През 2021 г.  Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова одобри и актуализираните Методическите насоки за подготовка на детето за осиновяване. Насоките се наложи да бъдат актуализирани заради трудности в процеса на международно осиновяване, които бяха поставени на вниманието на ДАЗД от акредитирани организации. След установяването на не добри практики, със заповед на д-р Елеонора Лилова, се сформира работа група, която в кратки срокове ги отстрани.
„Към всеки един случай на осиновяване трябва да се пристъпва, когато са изчерпани всички възможности детето да бъде отгледано от рождените си родители. Необходим е индивидуален подход за всеки един случай, но крайната цел винаги е да се намери най-добрият начин детето и всички участници в процеса, да бъде подготвени за промяната, която им предстои, да бъдат взети предвид всички безпокойства и всички въпроси да намерят своя отговор. Стремежът трябва да е винаги детето да получи най-добрата възможност за живот и развитие“, заяви председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, която одобри актуализацията на Методическите насоки за подготовка на детето за осиновяване.
Статистиката показва, че от началото на календарната 2022 година, през месеците януари, февруари и март са осиновени общо 74 деца, три от които с увреждания. Най-много осиновявания са реализирани през месец февруари – 30 деца. Съответно през януари - 21 и март – 23.  Осиновените деца с увреждания през първото тримесечие на 2022 г. са с 1 повече сравнение първото тримесечие на 2021 година.