След сигнал до ДАЗД: Прекратява се практиката за публикуване на подробни лични данни за непълнолетни с наказание „Обществено порицание“

След сигнал до ДАЗД: Прекратява се практиката за публикуване на подробни лични данни за непълнолетни с наказание „Обществено порицание“

05.04.2023г.

В Държавната агенция за закрила на детето постъпи сигнал за нарушаване правата на деца относно закрила на личните им данни. В сигнала се посочва, че на електронните страници на общините се публикуват подробни лични данни на непълнолетни, които са наказани с „Обществено порицание“.
Извършена проверка показа, че в обявленията се оповестяват имената и адресите на децата, като по този начин са достъпни до неограничен брой лица и за неограничено време. Също така на сайтове на общини има публикувани присъди и административни наказания от преди повече от 5 години. От страна на ДАЗД е отчетено нарушаване правата на децата и  своевременно Агенцията се обърна към министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, Комисията за защита на личните данни, Висшия съдебен съвет и Националното сдружение на общините в Република България, за предприемане на действия по компетентност.
След идентифициране на съществуващите проблеми е проведен разговор между министърът на правосъдието Крум Зарков и председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова. По инициатива на министър Зарков своевременно е свикана среща с представители на Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи,  Комисията за защита на личните данни и заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателната колегия. В оперативен порядък са дадени конкретни предложения за изготвяне на становище от Комисията за защита на личните данни.
Държавната агенция за закрила на детето сезира и Националното сдружение на общините в Република България. От страна на НСОРБ са уведомени всички кметове на общини да предприемат мерки за снемане на вече публикуваните обявления.
Със свое протоколно решение №10 от 29.03.2023 г. КЗЛД прие Указания за обработване на лични данни на непълнолетни лица при изпълнение на административното наказание „обществено порицание“, насочени към административнонаказващите органи, общините и създадените към тях местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Според новите указания общините вече няма да публикуват порицанията в интернет. Те ще се обявяват само в сградите на кметствата за не повече от един месец.