Становище на Държавната агенция за закрила на детето, относно предстоящо събитие София прайд, на което според публикации в медии ще бъде изградена детска сцена

Становище на Държавната агенция за закрила на детето, относно предстоящо събитие София прайд, на което според публикации в медии ще бъде изградена детска сцена

13.05.2022г.

По повод зачестили публикации в печатни и електронни медии, както и постъпил сигнал в ДАЗД, относно предстоящо събитие София прайд, организирано от доброволчески комитет от физически и юридически лица и подкрепящо хора с различна сексуална ориентация, на което според публикациите ще бъде изградена детска сцена, ДАЗД изразява следната позиция:
В Конституцията на Република България е посочено, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Поради своята неопитност и стремеж към подражание на възрастните обаче, децата са една много уязвима на влияние аудитория, поради което се нуждаят от закрила от въвличане в дейности, които биха имали негативни последици за тяхното физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
Съгласно разпоредбите на Семейния кодекс родителите са тези, които имат първостепенно право и задължение да се грижат за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси. Родителят отглежда детето, формира възгледите му и осигурява образованието му съобразно възможностите си и в съответствие с нуждите и наклонностите на детето и с цел израстването му като самостоятелна и отговорна личност. Родителите са отговорни за отглеждането и развитието на детето и висшите му интереси са тяхна основна грижа, но отговорността да не се допуска въвличането на деца в дейности, които са неприсъщи за тях, е споделена. Заради своята неопитност и степен на развитие, децата биха могли да разберат неправилно смисъла на подобно мероприятие, поради което не е препоръчително да бъдат свидетели и участници в него или индиректно да бъдат използвани за отправяне на различни послания към обществото. 
Апелирамe към организаторите на мероприятието и към всички останали участници в него, да съхраним децата като не ги въвличаме в такива събития, които са относими към пълнолетни лица, достигнали своето развитие и посока на сексуална ориентация. Интересите на децата и правата им са над всичко. Правата на децата са гарантирани както в редица международни актове, така и в българското законодателство. В Закона за закрила на детето е посочено, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие.
Следва да се отбележи и тревожната тенденция, че по време на масови мероприятия, където има струпване на много хора, често има провокации и съществува риск от ескалиране на напрежението и създаване на опасност за живота и здравето на всички участници, но най-вече на децата - предвид тяхното уязвимо физическо и психическо развитие. Затова ДАЗД призовава родителите внимателно да преценят доколко е подходящо участието на техните деца в събитието София Прайд.
Призоваваме участниците в предстоящото събитие да подходят с повишено внимание към децата, за да не се допусне въвличането им в дейности, неприсъщи за възрастта им.
От страна на ДАЗД е уведомен кмета на Столична община, с цел да бъдат предприети действия за гарантиране правата на детето, във връзка със събитието.
ДАЗД изразява увереност, че само чрез съвместните усилия на всички институции и обществото като цяло, ще бъдат осигурени необходимите условия за гарантиране правата на децата в Република България.