Тематична планова проверка ”Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца, по преодоляване на  проблемно поведение на детето, работа в критични ситуации“ за 2021 г.

Тематична планова проверка ”Работа по превенция на насилието и подкрепа на деца, по преодоляване на проблемно поведение на детето, работа в критични ситуации“ за 2021 г.

26.01.2022г.

Как работят различните институции на местно ниво по случаите на насилие, взаимодействието между тях и подкрепата, която се оказва на децата, които са жертви и участници в ситуации на насилие. Това провери Държавната агенция за закрила на детето в 83 детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа, възпитателни училища-интернати, социално-педагогически интернати, центрове за настаняване от семеен тип, услуги в общността, лечебни заведения и дирекции „Социално подпомагане“. 
Те се намират на територията на 16 общини в страната – Ботевград, Радомир, Берковица, Лом, Долна Митрополия, Севлиево, Горна Оряховица, Кубрат, Тутракан, Нови Пазар, Шумен, Асеновград, Велинград, Ракитово, Нова Загора и Поморие. 
Общините, обект на контрол са избрани по предварително определени критерии:
– малки общини с население от 6 до 30 хиляди човека;
–  общини с население от 30 до 100 хиляди човека, които не са областни градове;
– общини, в които има две или повече услуги от резидентна грижа и отделно съпътстващи;
– общините, на чиято територия са възпитателните училища-интернати и социално-педагогически интернат;

Отчетено е добро взаимодействие между по-голямата част от институциите на местно ниво при случаи на насилие над дете. Установено е още, че за подобряване на работата, се очаква повече активност от страна на Районен съд, Районна прокуратура и Полиция. Често заради служебната им натовареност, а някъде и заради липса на прокурори, такива не присъстват на срещите по Координационния механизъм. Усилията за прекратяване на ранното съжителство все още са не до там ефективни, често и заради отказ от страна на Районна прокуратура да образува досъдебно производство.
Анализът показва, че в преобладаваща част от проверените училища не се наблюдава тенденция за повишаване на случаите на насилие в тях и насилието се е изместило като територия извън тях и в интернет. Случаите на място са редки, предимно при по-големите ученици, като преобладаваща е вербалната агресия. При повечето такива ситуации се отчита добра и навременна реакция – психолог или педагогически съветник своевременно започват работа с децата. Като слабост училищни психолози посочват отсъствието на обучение за предоставяне на кризисна интервенция.
Децата споделят, че разпознават повечето форми на насилие. За съдействие признават, че разчитат най-вече на родителите, класен ръководител или педагогически съветник. По-голямата част познават и номера на Националната телефонна линия за деца 116 111. В нито едно от училищата децата не посочват случаи на упражнено насилие над тях от страна на учител и определят взаимоотношенията си с тях като много добри.
В две от проверените детски градини е регистрирана проявена агресия от страна на член на екипа към дете. Случаите са единични и са дадени предписания от страната на Държавната агенция за закрила на детето. Като цяло доклада показва, че служителите в детските градини  използват подходящи методи за възпитание и отглеждане на дете и активно общуват с родителите.
След направените констатации ДАЗД инициира и 13 междуинституционални срещи на местно ниво. Липса на кадри, демотивация на родителите да работят по констатирани проблеми, агресия от страна на деца, за които грижи полагат бабата и дядото, поради отсъствие от страната на родителите, са част от проблемите, за които споделят представителите на институциите. Експертите на ДАЗД са издали 50 задължителни предписания със 162 конкретни мерки.
 „Държавната агенция за закрила на детето винаги е непримирима към всеки случай на насилие над дете и системно извършва проверки както по сигнал, така и по план. Децата трябва да усещат подкрепата и осигуряването на безопасност и сигурност в средата, в която съществуват. Всички възрастни като родители, служители, хора, които се грижат за децата трябва да ги възпитаваме практически за живота – как да се справят с предизвикателствата в общуването; как да реагират, когато са обект на нападки и злоупотреба; какви черти и сили на характера да развиват, за да умеят да оцеляват в трудни моменти. Трябва да организираме достатъчно дейности в ежедневието им да се развиват личностно, да бъдат любопитни към света и да преследват мечтите си, за да свършим работата си и по превенция на насилието при деца“. Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова след като се запозна с резултатите от проверките.