Вътрешни правила за координирането и подпомагането на взаимодействието на органите по закрила на детето при кризисна интервенция и актуализиране на състава на екипа за кризисна интервенция

Вътрешни правила за координирането и подпомагането на взаимодействието на органите по закрила на детето при кризисна интервенция и актуализиране на състава на екипа за кризисна интервенция

10.06.2020г.

Процедурата по кризисна интервенция се прилага при възникване на критично събитие и ситуация, която е много опасна или рискова, характеризира се с пострадали лица и тежки травми. Кризисната интервенция е комплексна, изчерпателна и многокомпонентна програма за спешна психологическа помощ при критични/стресови събития. Прилага се при наличие на травмиращи събития, като природни бедствия, злополуки, смърт на близък и други. Целта на специалистите, оказващи кризисна интервенция е да изслушат, да успокоят, да вдъхнат увереност, да дадат подходящи практически съвети. Те имат за задача да подкрепят децата, семействата им, професионалистите, работещи с деца в тежки моменти на кризи, с цел преодоляване на стреса и преодоляване  на посттравматичните стресови разстройства. Членовете на сформирания към ДАЗД екип от специалисти са психолози и психиатри, които са доказани професионалисти, с дългогодишен опит в своята сфера на дейност. Съставът на екипа е актуализиран в периода м. февруари - м. април, 2020 г., като в него са включени специалисти от различни области на територията на страната: Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Пловдив, Плевен, Разград, Смолян, София, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

ДАЗД има задължение да извършва координация на екипа за осъществяване на кризисна интервенция, като сформира и организира работата на мобилните групи за предоставяне на такава. Обявеното извънредно положение в страната и последващата извънредна епидемиологична обстановка създаде необходимост бъдат предприети действия по допълване на съществуващите към момента правила за организиране и провеждане на кризисна интервенция. Вътрешните правила уреждат организацията в ДАЗД на цялостния процес по изпълнение на задълженията на председателя на ДАЗД по процедурата при кризисна интервенция. В актуализираните вътрешни правила, съгласно които се оказва кризисна интервенция, са предвидени възможност и начини за осъществяване на кризисна интервенция неприсъствено /дистанционно/. Посочени са методите, по които  кризисната интервенция се организира и провежда с помощта на средства за масова комуникация /по телефон или видео връзка/.

Актуализиран е и екипът от експерти на ДАЗД, който организира работата на мобилните групи за кризисна интервенция; (подбор на специалистите, своевременното им уведомяване за възникналия инцидент и дава насоки за бързи и ефективни действия за справяне с кризисната ситуация), като основната цел е да бъдат подкрепени децата, техните близки и очевидци чрез оказване на адекватна и спешна намеса и помощ.