Закон за административните нарушения и наказания

Закон за административните нарушения и наказания

24.08.2017г.

Законът определя общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2126821377