Закон за държавния служител

Закон за държавния служител

24.08.2017г.

Законът  урежда възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673408