Закон за закрила на детето

Закон за закрила на детето

24.08.2017г.

Урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в такива дейности.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825