Закон за обществените поръчки

Закон за обществените поръчки

20.07.2016г.

Законът определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на:

1. публичните средства;

2. средствата, предоставяни от европейските фондове и програми;

3. средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;

4. средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136735703