Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за предучилищното и училищното образование

19.07.2017г.

Законът урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509