Кодекс на международното частно право

Кодекс на международното частно право

10.01.2011г.

Кодексът урежда международната компетентност на българските съдилища, на други органи и производството по международни граждански дела; приложимото право към частноправните отношения с международен елемент; признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни решения и други актове в Република България.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135503651