Методика за контрол по спазване правата на детето

Методика за контрол по спазване правата на детето

09.12.2019г.

С ратифицирането на Конвенцията за правата на детето, всяка държава е поела отговорност, чрез правителството си и гражданското общество, да спазва задължения и да гарантира бъдещето на децата си, като поставя техните права в центъра на световната борба за човешки права. Всяка държава, страна по конвенцията, приема нормативна база в тази посока, отчитайки традициите и културните ценности на своя народ, с оглед закрилата и хармоничното развитие на детето. Държавите гарантират, че институциите, службите и услугите, отнасящи се до закрилата или грижите за децата, предприемат подходящите мерки в максимална възможна степен, които да осигурят спазване на правата на децата. Част от тези гаранции се осъществяват, чрез независим, обективен и ефективен контрол.

Съгласно чл. 17а, ал. 1, т. 14 от Закона за закрила на детето председателят на ДАЗД извършва контрол чрез организиране на проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центровете за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции Социално подпомагане, доставчици на социални услуги за деца и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, и при установяване на нарушение дава задължителни предписания за отстраняването им лично или чрез оправомощено от него лице по условия и ред, регламентирани в чл. 58, т. 2, чл. 59, чл. 60, чл. 61, чл. 62, чл. 63 и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД), чл. 17а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Устройствения правилника на Държавната агенция за закрила на детето (УПДАЗД).

Контролът по спазване правата на детето се извършва съгласно утвърдена за целта методика, в която са залегнали: права на детето и законова рамка; цели на проверката за спазване правата на детето; принципите на проверката; видовете проверки за спазване правата на детето; обект, предмет и субект на проверката; методи, използвани при извършване  на проверката; процедура на проверката за спазване правата на детето.

При констатиране на нарушения в проверявания обект се издават задължителни предписания за отстраняването им, към които се предоставят методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие на отговорните институции. 

В хода на проверките се осигурява методическа подкрепа на професионалистите, които работят с деца, с оглед гарантиране на техните права. Повишава се  информираността на децата и на техните родители за правата и отговорностите им.

⇒ Методика

⇒ Приложение 1        ⇒ Приложение 2       ⇒ Приложение 3    ⇒ Приложение 4  

⇒ Приложение 5       ⇒ Приложение 6