Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел „Закрила на детето"

Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел „Закрила на детето"

10.12.2019г.

Методиката за управление на случай извежда разбирането за смисъла на социалната работа, като подход, който е насочен към детето и семейството и към тяхното социално обкръжение.

Социалната работа с дете в риск следва да гарантира и защити неговите права и интереси, които намират отражение в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за закрила на детето.

Управлението на случай за закрила на дете в риск е метод, чрез който се осигурява връзка, последователност и непрекъснатост на процеса на помагане и се изразява в организация, координация и контрол на всички дейности и услуги, които го съставляват. Социалната работа с дете в риск е насочена към подобряване положението на детето, както и към промяна на семейната система, с оглед повишаване на нейния капацитет за грижа, сигурност и безопасност.

Дейностите, които следва да се предприемат от органите за закрила на детето и в частност от социалните работници, трябва да се съчетават в последователен процес, включващ различни подходи, методи и средства за определяне на мерките и интервенциите, в зависимост от крайните цели и индивидуалната оценка на потребностите и нуждите на детето и неговото семейство.

Методиката определя основните стъпки в процеса на определяне на случай – оценка, планиране, реализиране и периодично оценяване. Също така включва стандарти за всеки един етап от работата – от получаване на сигнала, през неговата проверка и оценяване, прилагане на спешна интервенция при необходимост, същинската работа по случая и съставяне на план за действие, неговия преглед и оценка на случая, докато се постигне ефект от работата.

С този документ се дават и основни насоки за това, как да се оцени съществуващия риск за детето, както и какви източници на информация могат да се потърсят за придобиване на пълна картина за положението на детето.

⇒ Методика