Методика за управление на случай за дете в риск

Методика за управление на случай за дете в риск

27.04.2021г.

Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел „Закрила на детето“ съдържа стандарти за социална работа по управление на случай на дете в риск от отделите „Закрила на детето“. Указва посоката на работа, мерките, действията и тяхната последователност при осъществяване на интервенциите към детето и семейството му, към жизнената им среда и към институциите, функциониращи в тази общност. Цели да подкрепи социалните работници в практическата им дейност при управление на случай на дете в риск и да допринесе за повишаване на капацитета на грижа за детето и семейството му.

⇒ Методика за управление на случай за дете в риск