Методическо указание за деца в случай на риск от родителско отчуждение

Методическо указание за деца в случай на риск от родителско отчуждение

21.09.2020г.

През последните години се наблюдава тревожна тенденция за увеличаване на случаите на деца, израстващи в условията на раздяла/развод на родителите, при които те често са въвличани в спора между родителите и са лишавани от възможността да осъществяват лични контакти с единия родител. Това представлява сериозно нарушаване на основно право на детето, регламентирано в чл. 9, т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Практиката показва, че в преобладаваща част от случаите родителските конфликти касаят нарушен режим на лични контакти на родител с детето; спорове за родителски права; твърдения за неполагане на адекватни грижи или отглеждане на детето в рискова среда от другия родител; отправяни обвинения за упражнявано насилие над детето от родител; изразено недоволство от работата на социалните работници от отделите „Закрила на детето” към дирекциите „Социално подпомагане”.

ДАЗД констатира, че случаите на родителски конфликти са сложни за разрешаване, продължителни във времето и често въвличащи детето в конфликт на лоялност, което може да доведе до травмиране на детската психика.

Направеният анализ сочи, че на ранен етап е възможно да бъдат предприети действия за разрешаване на възникналите проблеми чрез осъществяване на посредничество между двамата родители за постигане на съгласие за начина за отглеждане на детето и осъществяване на контакт с другия родител. Установено е, че в практиката не се използват всички възможности за въздействие спрямо родителите.

Във връзка с гореизложеното по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане се актуализира Методическото указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение. То е предназначено преди всичко за специалистите в отделите „Закрила на детето”, както и за представителите на институции и социални услуги за деца, които могат да бъдат включени активно в работата с детето и родителите. Целта на актуализирането на Методическото указание е да се осигури намеса на органа за закрила на по-ранен етап от възникване на родителския конфликт за гарантиране правото и интереса на детето от общуване с двамата родители, както и постигане на по-голяма ефективност за превенция на родителско отчуждение. С актуализираното Методическо указание е дадена възможност за привличане на външни специалисти; прилагане на всички възможности за въздействие спрямо родителите, включително рестриктивни такива, предвидени в Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане; използване на мерките за закрила, предвидени в закона за настаняване на детето извън семейството при липса на резултат от социалната работа и при наличие на силно конфликтната семейна среда; предоставяне на супервизия по сложни и комплицирани случаи.

 

⇒ Методическо указание